Client Care

תקנונים

בחירת קטגוריה

בחירת נושא

חזרה
תקנון מועדון הלקוחות

STRONGFUL

תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות חברת סטרונגפול בע"מ (להלן: "החברה") המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות (להלן: " מועדון הלקוחות"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: " התקנון"). ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת.

תנאי הצטרפות

1.האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל המצטרף כחבר למועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.

2.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.

3.כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

החברות במועדון הלקוחות

4.זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות תושבי ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, יחידים המנצלים את חברותם לשימוש פרטי ואינם עובדי החברה, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו (שם+ משפחה, תאריך לידה ומספר טלפון).

5.לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח אשר מתחייב כלפי החברה למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים.

6.בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישא רו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק ומתן שירותים שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

7.כל חבר רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהחברה , בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

8.כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (MAIL-E ,)מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר.

9.תוקפה של החברות במועדון הלקוחות אינו מוגבל, אך החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות לקוח בכל עת. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול החברות במועדון הלקוחות.

10.כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות במועדון. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות.

11.החברה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של החברה, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון.

ההטבות

חבר מועדון הלקוחות, ייהנה מהטבות כלהלן:

12.כמו כן ניתן לצבור /לממש נקודות באופן כדלקמן: 200 נקודות ביום ההולדת, 50 נקודות בהוספת "עוקב" באינסטגרם, 50 נקודות בהוספת "עוקב" בטיקטוק, 50 נקודות "בשיתוף " בפייסבוק,קוד קופון חד פעמי של 30₪ בהרשמה לדיוור בסמסים, 50 נקודות בהוספת חוות דעת/ תגובה חיובית באתר (וגם תפרגני לבסטי שלך בקוד קופון עם %15 הנחה ותקבלי %10 מסך הקנייה הראשונה שלה).

כמו כן ניתן להעלות תגובות, תמונות וסרטונים באתר תמורת כמות נקודות גדולה יותר (לאור חשש מפני הוצאת דיבה, הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות ובמאגרי מידע - פרסום התגובה יהיה על בסיס שיקול דעת ואישור החברה בלבד).

13.אין כפל מבצעים אלא אם כן נאמר אחרת לגבי מוצר מסוים (לדוגמה אם הופיע על מוצר מסוים כיתוב לגביו ניתן לממש נקודות). על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות במועדון הלקוחות מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך דברי פרסום (ניוזלטר), וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה.

14.הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך דברי פרסום כאמור. החברה אף עשויה לשלוח לך עדכונים ותזכורות בדבר עסקאות אחרות שיכולות לעניין אותך, הצעות לעסקאות מבוססות מיקום והודעות מערכת שונות. באם הנך חפץ להפסיק לקבל דברי פרסום ו/או הודעות דואר 3 אלקטרוני ומסרונים כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה לבקש להסירך מרשימת התפוצה,

שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן

15.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב.

דרכי פרסום של מועדון הלקוחות

16 .הודעות מועדון הלקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון הלקוחות באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.

17 . אני מאשר/ת ומסכים/ה, כי הפרטים הנ"ל, אשר ניתנו מרצוני החופשי ובהסכמתי וללא חובה חוקית לעשות כן, ייאספו ויישמרו במאגרי המידע המשרתים את החברה ו/או חברות קשורות לה ו/או כל חברה המוחזקת/תוחזק, על- ידי בעלת השליטה בחברה, והכל לצורך ניהול השירות והקשר מולי, לצרכים תפעוליים ושיווקיים, מתן שירותים והטבות על- ידי גופים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה ו/או חברות קשורות לה ו/או כל חברה המוחזקת/תוחזק, על-ידי בעלת השליטה בחברה, ולשם עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי גם את התקנון ואני מסכים לתנאיו.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

18 .החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

סמכות שיפוט

19 .על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל- אביב יפו.

20 .בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון לקוחות ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.

שונות

21 .כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

22 .החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.

23 .השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

 

אם יש לך שאלות נוספות, נשמח לשמוע ממך:

  • כניסה

  • הרשמה

בהרשמה לאתר את\ה מאשרת את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, וקבלת מיילים שיווקיים.
Strongful מותג בגדי ספורט לנשים